ผมกำลังเรียนปริญญาเอกที่ Center for Quantum Information and Control (CQuIC) ในสาขาสารสนเทศศาสตร์เชิงควอนตัม (quantum information science) ซึ่งศึกษาโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลข้อมูลของระบบควอนตัม การคิดและสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์รวมอยู่ในสาขานี้ด้วยแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ในบล็อกนี้นอกจากผมจะเขียนเรื่องทั่วๆไปที่สนใจแล้ว ยังหวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ ว่าทฤษฎีควอนตัมไม่ใช่เรื่องไกลตัว ว่าในปัจจุบันความเข้าใจทฤษฎีควอนตัมและควอนตัมคอมพิวเตอร์ของเราจริงๆ เป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อคุณเข้าใจแล้วก็จะมองวิทยาศาสตร์และศาสนาเทียมที่อ้างทฤษฎีควอนตัมแบบผิดๆออก

Creative Commons License